Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Wie zijn wij?
Food Academy Nijkerk (FAN), gevestigd te Koningsbergenweg 10 in Barneveld, heeft als statutaire doelstelling activiteiten te ondernemen om de foodsector en feedsector nu en in de toekomst te voorzien van voldoende gekwalificeerde medewerkers op alle niveaus en invulling geven aan maatschappelijke uitdagingen zoals gezonde voeding, duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetprint.

In dat kader verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van de website (waaronder bijvoorbeeld de inschrijving voor onze nieuwsbrief en de inschrijving voor evenementen), laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

– naam;
e-mailadres;
– functie;
– bedrijf waar je werkzaam bent;
– telefoonnummer;
– een IP-adres (waarbij de laatste 3 cijfers zijn gemaskeerd).

Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 15 augustus 2018. Dit houdt in dat:

– deze site Google Analytics cookies gebruikt (zie hiervoor onze cookieverklaring);
de FAN een bewerkersovereenkomst met Google heeft afgesloten;
– het laatste octet (3 cijfers) van het IP-adres is gemaskeerd;
– er geen gegevens worden gedeeld met Google;
– er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Doeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):

– onze website te verbeteren en veilig en bereikbaar te houden;
– te analyseren hoe de website wordt gebruikt;
– met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en uitnodigingen voor deelname aan projecten en evenementen;
– je op de hoogte te houden van informatie met betrekking tot ingeschreven evenementen en het opsturen van eventuele enquêtes die betrekking hebben op het specifieke evenement;
– je te kunnen bereiken om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen.

Grondslag verwerking
FAN moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Op grond hiervan is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als iemand daarvoor toestemming heeft gegeven, ter uitvoering van een overeenkomst en/of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Zo stuurt de FAN haar nieuwsbrief naar het door jou opgegeven e-mailadres op basis van jouw toestemming. Je kunt je toestemming altijd intrekken door je af te melden voor de nieuwsbrief. Dit geldt eveneens voor de aanmelding van evenementen.

Hoe worden deze gegevens beschermd?
Om de privacy van gebruikers optimaal te beschermen worden bij verwerking van persoonsgegevens altijd de volgende uitgangspunten gehanteerd:

– De verwerking van persoonsgegevens wordt altijd zoveel mogelijk tot een minimum beperkt.
– De persoonsgegevens worden enkel verwerkt met het doel zoals omschreven in deze privacyverklaring.
– Alle medewerkers die toegang hebben tot de in deze verklaring genoemde persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.
– Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen.
– Verwerking van persoonsgegevens vindt enkel binnen de Europese Unie plaats.
– Alle verwerking van persoonsgegevens geschiedt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
Voor de verwerking van jouw gegevens bij het inschrijven voor de nieuwsbrief werken wij samen met MailChimp. MailChimp beheert jouw gegevens in lijn met de AVG/GDPR. De FAN gebruikt dit platform om jou periodiek informatie toe sturen.

Bij de FAN zijn er verder verschillende medewerkers die voor uitvoering van hun rol toegang hebben tot de persoonsgegevens verzameld voor de website. Deze medewerkers zijn:

  • de beheerder van de website;
  • communicatie- en marketingmedewerkers.

Het is mogelijk dat externe partijen worden ingehuurd om deze rollen (deels) te vervullen en daarmee toegang krijgen tot de in deze privacyverklaring genoemde gegevens. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De FAN mag jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Dit betekent in elk geval dat de FAN jouw e-mailadres verwijdert zodra je aangeeft dat je de FAN-nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen.

Uw privacyrechten
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Een verzoek om een afschrift kun je sturen aan: info@foodacademynijkerk.nl

Links naar andere websites
Op deze website staan enkele links naar externe websites. Deze worden geopend op een nieuw tabblad of nieuw venster. De privacyverklaring van de desbetreffende websites zijn dan van toepassing.

Contact
Indien je een verzoek, klacht of vraag hebt met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens, dan kun je deze richten aan de FAN via: info@foodacademynijkerk.nl

Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevenshttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Wijzigingen privacybeleid
FAN behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijden aan te passen. Bekijk daarom deze privacyverklaring regelmatig.